Milovice Sobě

....souhlasit s námi nestačí, přijďte 23. nebo 24. září k volbám

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Zapis zastupitelstva

Email Tisk PDF

Část zápisu z jednání zastupitelstva k ÚP, celý zápis najdete na www.mesto-milovice.cz

 

 

 Město MILOVICE
ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23, tel. a fax: 325577203
email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Sekretariát, ul. 5. května 71
tel. a fax: 325577203, 325577403, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
_____________________________________________________________________
Zápis č. 5/2011
z veřejného jednání Zastupitelstva Města Milovice č. 5/2011, konaného v pondělí dne 26. 9. 2011 


Následně starosta města předloţil návrh programu jednání. Současně navrhl změnu programu a to, ţe bod programu č. 4 Rozhodnutí o návrzích na pořízení ÚP Milovic a bod č. 5 Schválení podnětů města k pořízení nového ÚP přesunout před bod programu jednání č. 14 Diskuze.
Návrh programu jednání:
1. Kontrola plnění usnesení
2. Vyjádření k členství v Kontrolním výboru Zastupitelstva města Milovice
3. Jednací řád Zastupitelstva města Milovice
4. Harmonogram sestavení rozpočtu města Milovice na rok 2012
5. Rozpočtové opatření č. 11/2011/ZM
6. Rozpočtový výhled Města Milovice na roky 2012-2014
7. Návrh na odkup pozemku v lokalitě Boţí Dar pro potřeby vybudování autobusové zastávky u sídliště Boţí Dar
8. Návrh na prodej pozemku parc. č. 1772/40 v k. ú. Milovice nad Labem
9. Návrh na prodej částí pozemku parc. č. 1404/1 v k. ú. Benátecká Vrutice
10. Návrh na odkoupení pozemků parc. č. 1386/153, 1386/154 a 1386/155 v k. ú. Benátecká Vrutice
11. Návrh na odkoupení komunikace na pozemku parc. č. 1386/152 v k. ú. Benátecká Vrutice
12. Rozhodnutí o návrzích na pořízení ÚP Milovic
13. Schválení podnětů města k pořízení nového ÚP
14. Diskuze
15. Závěr

Následně se starosta města dotázal, zda má někdo z přítomných členů ZM návrh na doplnění či změnu programu jednání.
Pan Mgr. Zdeněk Milata se dotázal starosty na údajný podnět od občanů z Benátecké Vrutice. Podnět měl být podepsaný 150 občany z Benátecké Vrutice. Dotázal se, zda to bylo adresováno starostovi, RM či ZM.
Starosta města odpověděl, ţe od občanů toho dostává spoustu a dotázal se pana Milaty čeho se ten podnět od občanů měl týkat.
Pan Milata odpověděl, ţe se to týkalo obchvatu a komu to tedy bylo adresováno.
Paní místostarostka se dotázala, jak to souvisí se schvalováním programu jednání.
Pan Milata odpověděl, ţe to souvisí s tím, ţe pokud jde o více jak 0,5 % občanů, tak se to musí projednat v souladu s § 16 zákona o obcích. Proto se ptá komu to bylo adresováno.
Starosta města odpověděl, ţe pokud by to bylo adresováno ZM, tak by to zde bylo předloţeno, kdyby RM, tak by to bylo projednáno na jednání RM. Dále uvedl, ţe byl na svolaném jednání s občany v Benátecké Vrutici, kde si vše vyjasnili a vysvětlil jim stanovisko k výkupu pozemků. Dále uvedl, ţe se obchvat stále řeší. Dále uvedl, ţe se podívá, zda mu bylo něco takového doručeno.
Následně nechal starosta města hlasovat o celém programu jednání.
Hlasování: pro 8 (Lukáš Pilc, Pavel Křáp, Radek Wenzl, Marcela Říhová, JUDr. Ivana Weigandová, Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ludmila Šimková a Michal Janata), proti 1 (Bc. Richard Vavrda), zdrţel se 4 (Ing. Petr Hůla, Ph.D., Mgr. Zdeněk Milata, Petr Kotvas, Jitka Sudková).
Program jednání byl schválen.
Schválený program jednání:
1. Kontrola plnění usnesení
2. Vyjádření k členství v Kontrolním výboru Zastupitelstva města Milovice
3. Jednací řád Zastupitelstva města Milovice
4. Harmonogram sestavení rozpočtu města Milovice na rok 2012
5. Rozpočtové opatření č. 11/2011/ZM
6. Rozpočtový výhled Města Milovice na roky 2012-2014
Strana 6 (celkem 36)

7. Návrh na odkup pozemku v lokalitě Boţí Dar pro potřeby vybudování autobusové zastávky u sídliště Boţí Dar
8. Návrh na prodej pozemku parc. č. 1772/40 v k. ú. Milovice nad Labem
9. Návrh na prodej částí pozemku parc. č. 1404/1 v k. ú. Benátecká Vrutice
10. Návrh na odkoupení pozemků parc. č. 1386/153, 1386/154 a 1386/155 v k. ú. Benátecká Vrutice
11. Návrh na odkoupení komunikace na pozemku parc. č. 1386/152 v k. ú. Benátecká Vrutice
12. Rozhodnutí o návrzích na pořízení ÚP Milovic
13. Schválení podnětů města k pořízení nového ÚP
14. Diskuze
15. Závěr

 

Záznam z průběhu jednání Zastupitelstva města Milovice
k bodu č.12 schváleného programu


Přestávka jednání 19:15 – 19:30.
12. Rozhodnutí o návrzích na pořízení nového ÚP a 13. Schválení podnětů města k pořízení nového ÚP

K tomuto bodu programu jednání se vyjádřil starosta města, který uvedl toto:
Dosavadní přijatá Usnesením ZM č. 6/2011 ze dne 31. 1. 2011:
Zastupitelstvo města Milovice
a) schválilo dle § 44 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pořízení nového územního plánu města Milovice z vlastního podnětu. Jedním z hlavních cílů zadání nového územního plánu města Milovice bude návrh částečné stavební uzávěry v části Mladá na výstavbu nových bytových domů ve všech lokalitách, kde by funkční regulativy nového územního plánu, ale i současného územního plánu, umoţňovaly tuto výstavbu. V těchto lokalitách bude povolena pouze výstavba nízkopodlaţních forem bydlení: rodinné domy, řadové rodinné domy.
b) pověřuje člena Zastupitelstva města Milovice pana Lukáše Pilce spoluprací s pořizovatelem nového územního plánu města Milovice.
Jsou Vám předkládány dva návrhy v tabulkovém zpracování návrhy občanů (příloha č. 1), které jiţ byly na pracovním jednání zastupitelů projednány. K této patří návrhy usnesení ZM 1. a) aţ d) a 2. a). Pokud někdo ze zastupitelů bude u některého z návrhů mít jiný názor, přednese jej jako svůj návrh a bude vyvoláno hlasování o tomto návrhu a na základě tohoto hlasování případně usnesení upravíte, nebo do tabulky, která bude nedílnou součástí usnesení, připíšeme poznámku.
Druhý návrh (příloha č. 2), tzn. textová část- vize města, kde jsou akceptovány návrhy p. Šimkové, Občanské komise v části Benátecká Vrutice, Komise ţivotního prostředí, Stavební komise + v textové části Dodatek, jsou i postřehy z pracovního jednání zastupitelů. K tomuto návrhu patří návrh usnesení ZM 2.b).
Na základě pověření starosta města předkládá Zastupitelstvu města návrhy na pořízení územního plánu ze strany občanů a podněty města pro zapracování do nového ÚP města Milovice (viz přílohy 1, 2), které budou předány zpracovateli ÚP (usnesení RM č. 495/2011 ze dne 29. 8. 2011).
Jedná pouze o první vstupy, které reagují na podněty občanů, tak jak byly podány a vyjadřují svobodnou vůli zastupitelstva, zda chce těmto návrhům vyhovět (týká se tabulky s podněty). V ţádném případě není zastupitelstvo ani kontrolním orgánem, který by měl hlídat všechna ochranná Strana 22 (celkem 36)
pásma a limity v území, všechny odsouhlasené návrhy dále bude zpracovávat projektant, a dále je budou odsouhlasovat všechny dotčené orgány státní správy, takţe i přes odsouhlasení zastupitelstvem zdaleka nemusí projít aţ do finálního územního plánu.
Jedná se opravdu pouze o první vstupy, které budou teprve zpracovány projektanty a ještě několikrát v různých fázích prezentovány k vyjádření jak zastupitelstvu, tak veřejnosti.
Stručné shrnutí základního harmonogramu přípravy nového ÚP k 22. 9. 2011:
Úspěšně dokončeno:
1) výběr pořizovatele a uzavření smlouvy s pořizovatelem,
2) výběr zhotovitele,
3) zahájení prací na územní studii budoucího náměstí,
4) příprava podkladů pro zadání ÚP ze strany města,
5) setkání s veřejností, shromáţdění podnětů občanů a jejich odsouhlasení/zamítnutí ZM.

Další postupy:
a) uzavření smlouvy se zhotovitelem,
b) zhotovitel zahájí práce na zadání ÚP, zhotoviteli budou předány veškeré podklady, které zatím byly připraveny, tedy především podněty ze strany města, podněty od občanů, současný ÚP, územní studie na budoucí náměstí aţ bude dokončena, ostatní dokumenty které má k dispozici, zhotovitel všechny tyto dodané podklady zpracuje, zhotovitel zajistí provedení rozborů, zhotovitel provede na základě výše uvedených podkladů zadání ÚP,
c) příprava návrhu na zadání ÚP,
d) vyjádření dotčených orgánů, sousedících obcí, krajského úřadu a veřejnosti k návrhu zadání ÚP a úprava návrhu zadání ÚP podle těchto podnětů,
e) schválení zadání ÚP ZM,
f) po schválení zadání ÚP můţe být RM schválena stavební uzávěra,
g) případné zpracování konceptu ÚP po zhotovení bude nezbytné podle stanovisek dotčených orgánů, o kterém se musí konat veřejné projednání, bude se k tomu vyjadřovat opět veřejnost i dotčené orgány, po zpracování připomínek a vypracování návrhu pokynů k návrhu zadání ÚP bude pokyny schvalovat ZM,
h) pořízení návrhu ÚP včetně vyhodnocení vlivů na udrţitelný rozvoj území, pokud nebyl zpracován v rámci konceptu ÚP,
i) projednání návrhu ÚP s dotčenými orgány, sousedícími obcemi, krajským úřadem, zpracování připomínek, posouzení návrhu ÚP krajským úřadem,
j) veřejné projednání návrhu ÚP, tedy uplatňování námitek a připomínek návrhu ÚP veřejností,
k) vypořádání námitek a připomínek veřejnosti, finalizace návrhu ÚP,
l) posouzení a schválení ÚP ZM.

 

Diskuze k návrhu:
Pan Bc. Richard Vavrda uvedl, ţe nechal všem zastupitelům rozdat svůj materiál, kde se píše o tomto, ţe podněty některých vlastníků jsou uvedeny velmi stručně, nezahrnují přínos a rovněţ názor RM ke změnám. Důvody jsou popsány velmi formálně a např. u změny č. 22 je uvedeno zhodnocení investic, ale není jiţ uvedeno čích investic, zda města nebo vlastníka. Dále uvedl, ţe současně komise pro výstavbu a dopravu nedoporučuje schválit změnu č. 21, 22 a 29 a zároveň jsou v rozporu s doporučením komise ţivotního prostředí a přiloţenou mapou k zachování plochy zeleně. Dále uvedl, ţe pokud se zmíní o změně č. 21, tak se jedná o převedení orné půdy a pokud by se tam povolila výstavba tak by se porušil biokoridor Mlynařice a kromě toho se jedná o plochu bývalého rybníka a zdroj vody pro Milovice. Dále ke změně č. 22 uvedl, ţe se jedná o výstavbu řadových RD směrem na Zboţíčko a pohrozil vznikem sateliru. Další změna č. 29 je přes 400 hektarů a poţadavek je od RP Mladá a jedná se i o pozemky města. Dále uvedl, ţe není moţné odůvodnit co je smyslem těchto změn a nebyla předloţena studie. Nebylo zde ZM předloţeno, co by mělo být předmětem těch navrhovaných změn. Z tohoto důvodu navrhuje, aby dneska návrhy č. 21, 22 a 29 nebyly projednávány, a aby byly vráceny k dopracování a upřesnění. Dále uvedl, ţe toto je v návrhu usnesení, které členům ZM rozdal.
Paní místostarostka odpověděla, ţe se domnívala, ţe to na začátku dostatečně vysvětlili, ale ţe se tak asi nestalo. Doplnila, ţe dnes musí s návrhy naloţit tak, aby je mohli dát zhotoviteli k nějakému jeho dalšímu výstupu. Dále uvedla, ţe to není tak, a to mají i v těch doplňujících údajích, ţe tam je komise výstavby doplněna, neboť ji tam osobně dopisovala. Jaké dávají návrhy a jaké nedávají, to vše se postupuje zhotoviteli, tak jak to jiţ popsala architektka Horkelová, tak na zhotoviteli je, aby se s tím popasoval a aby nám řekl, jaké mají být funkční regulativy, jak má být velká plocha pozemku apod. Dnes pouze vyjadřujeme svobodnou vůli zastupitelů, zda to tak udělat či neudělat. Je na zhotoviteli či pořizovateli, aby jako odborníci, coţ od pořizovatele v tabulce odborné vyjádření máte, aby nám řekli zdali to je od nás hloupost či nikoli. Budou to posuzovat dotčené orgány v několika fázích. My dnes potřebujeme udělat ten krok k tomu posouzení, abychom mu měli vůbec co dát, aby měl s čím pracovat, není to tak, ţe některé body si vyhodíme a necháme dopracovat, proto jsme si vybrali zhotovitele a proto ho platíme. My přeci Richarde nejsme ti odborníci, kteří by o tom mohli rozhodnout.
Paní Jitka Sudková uvedla, ţe pokud to je blbost, tak to můţeme vyškrtnout.
Odpověděl pan starosta, který uvedl, ţe neviděla, co bylo prezentováno na pracovním zastupitelstvu a tam i všechny body byly pořizovatelem popsány.
Paní Sudková odpověděla, ţe to konzultovala s panem Vavrdou.
Odpověděl starosta s tím, ţe právě proto, ţe to konzultovala jen s jednou osobou, tak má na to jeden pohled a předal slovo paní Dulové.
Paní Jana Dulová, vedoucí Stavebního úřadu Milovice, uvedla, ţe chce jen podotknout, ţe pokud do roku 2015 nebude mít město nový ÚP, tak pak nebude platit ten stávající, nebudou platit ţádná pravidla a bude si zde kaţdý moc postavit, co chce. Toto by pro zastupitele mělo být zásadní a pokud to budeme zdrţovat o měsíc, dva či tři, tak se ty práce také nemusejí stihnout.
Pan Radek Wenzl uvedl, ţe si pan Vavrda vyčlenil 3 návrhy, které se mu nelíbí, ale ţe u té jedné lokality je jeden návrh, který pan Vavrda nezmiňuje a to by právě vznik jím zmiňovaného satelitu umoţnilo. Dále uvedl, ţe by si všichni měli uvědomit jednu věc a to, ţe tady toho prostoru pro výstavbu RD moc není. A tak souhlasí s tím, ţe tu někdo chce stavět větší počet RD a dle zastavěné plochy tu můţe vzniknout nikoliv nějaký zmiňovaný satelit, ale vlastně celá nová čtvrť Milovic. Musíme si uvědomit, ţe plánujeme výstavbu nové školy, máme tu teď dost školek tak aby nám do nich za nějakých 10-15 let nechybělo obyvatelstvo, kdyţ se takto podstatně omezí výstavba a ÚP je min. na 15-20 let. Bylo to řešeno i na stavební komisi a tam ho udivila poznámka, ţe se to přece můţe třeba za 3 roky změnit, coţ ho udivilo, kdyţ se teď pracuje na novém ÚP s platností 15-20 let. Dále uvedl, ţe se nebrání této lokalitě kde to de facto zničí „pouze“ pole, ale to je pro něho uţitečnější neţ tam postavit tovární haly.
Starosta předal slovo panu Hlinkovi a sdělil hlásícím se občanům, ţe dneska je prostor k tomuto bodu pouze pro za
.
Starosta města nechal hlasovat o návrhu pana Bc. Richarda Vavrdy.
Protinávrh usnesení
Zastupitelstvo města Milovice
rozhodlo celkem o 29 návrzích na pořízení územního plánu města Milovice na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s § 46 odst. 3 stavebního zákona takto:
a) vyhovuje se 16 návrhům na pořízení územního plánu města Milovice, uvedeným pod poř. č. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 13, 15, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, v příloze č. 1 tohoto usnesení;
b) vyhovuje se částečně 3 návrhům na pořízení územního plánu města Milovice, uvedeným pod poř. č. 11, 18, 20, v příloze č. 1 tohoto usnesení;
c) vzalo na vědomí 2 návrhy na pořízení územního plánu města Milovice, uvedeným pod poř. č. 6, 30 v příloze č. 1 tohoto usnesení;
d) nevyhovuje se 8 návrhům na pořízení územního plánu města Milovice, uvedeným pod poř. č. 3, 5, 10, 12, 14, 16, 17, 23 přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Strana 30 (celkem 36)
Hlasování: pro 5 (Bc. Richard Vavrda, Ing. Petr Hůla, Ph.D., Mgr. Zdeněk Milata, Mgr. Ludmila Šimková, Petr Kotvas), proti 5 (Lukáš Pilc, Pavel Křáp, Radek Wenzl, Marcela Říhová, JUDr. Ivana Weigandová), zdrţel se 3 (Jitka Sudková, Ing. Jiří Hlaváček, Michal Janata).
Návrh nebyl schválen.
Starosta města nechal hlasovat o 1., 2. a 3. návrhu usnesení:
1. návrh usnesení
Zastupitelstvo města Milovice
rozhodlo celkem o 32 návrzích na pořízení územního plánu města Milovice na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s § 46 odst. 3 stavebního zákona takto:
e) vyhovuje se 17 návrhům na pořízení územního plánu města Milovice, uvedeným pod poř. č. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 13, 15, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32 v příloze č. 1 tohoto usnesení;
f) vyhovuje se částečně 5 návrhům na pořízení územního plánu města Milovice, uvedeným pod poř. č. 11, 18, 20, 22, 29 v příloze č. 1 tohoto usnesení;
g) vzalo na vědomí 2 návrhy na pořízení územního plánu města Milovice, uvedeným pod poř. č. 6, 30 v příloze č. 1 tohoto usnesení;
h) nevyhovuje se 8 návrhům na pořízení územního plánu města Milovice, uvedeným pod poř. č. 3, 5, 10, 12,14, 16, 17, 23 přílohy č. 1 tohoto usnesení;

2. návrh usnesení
Zastupitelstvo města Milovice
a) schválilo zařazení návrhů na pořízení územního plánu města Milovice, uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení, kterým bylo vyhověno nebo částečně vyhověno, do zadání územního plánu města Milovice a prověřit moţnosti jejich řešení;
b) schválilo podněty města Milovice uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení a jejich zařazení do zadání územního plánu města Milovice.

3. návrh usnesení
Zastupitelstvo města Milovice
ukládá starostovi města informovat, bezodkladně navrhovatele a úřad územního plánování dle § 46 odst. 3 stavebního zákona, o výsledku jednání Zastupitelstva města k návrhům na pořízení územního plánu města Milovice.
Hlasování: pro 6 (Lukáš Pilc, Pavel Křáp, Radek Wenzl, Marcela Říhová, JUDr. Ivana Weigandová, Jitka Sudková), proti 2 (Bc. Richard Vavrda, Petr Kotvas), zdrţel se 5 (Ing. Jiří Hlaváček, Michal Janata, Ing. Petr Hůla, Ph.D., Mgr. Zdeněk Milata, Mgr. Ludmila Šimková).
Návrh nebyl schválen.
Starosta města nechal hlasovat o dohadovacím řízení.
Usnesení č. 58/2011
Zastupitelstvo města Milovice
schválilo dohadovací řízení.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrţel se 3 (Bc. Richard Vavrda, Ing. Petr Hůla, Ph.D., Mgr. Zdeněk Milata).
Návrh byl schválen.
Jednání bylo přerušeno na 15 minut.
Starosta města nechal opětovně hlasovat o svém původním návrhu usnesení:
Usnesení č. 59/2011
Zastupitelstvo města Milovice
a) rozhodlo celkem o 32 návrzích na pořízení územního plánu města Milovice na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s § 46 odst. 3 stavebního zákona takto:
1) vyhovuje se 17 návrhům na pořízení územního plánu města Milovice, uvedeným pod poř. č. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 13, 15, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32 v příloze č. 1 tohoto usnesení;
Strana 31 (celkem 36)

2) vyhovuje se částečně 5 návrhům na pořízení územního plánu města Milovice, uvedeným pod poř. č. 11, 18, 20, 22, 29 v příloze č. 1 tohoto usnesení;
3) vzalo na vědomí 2 návrhy na pořízení územního plánu města Milovice, uvedeným pod poř. č. 6, 30 v příloze č. 1 tohoto usnesení;
4) nevyhovuje se 8 návrhům na pořízení územního plánu města Milovice, uvedeným pod poř. č. 3, 5, 10, 12,14, 16, 17, 23 přílohy č. 1 tohoto usnesení;

b) schválilo zařazení návrhů na pořízení územního plánu města Milovice, uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení, kterým bylo vyhověno nebo částečně vyhověno, do zadání územního plánu města Milovice a prověřit moţnosti jejich řešení;
c) schválilo podněty města Milovice uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení a jejich zařazení do zadání územního plánu města Milovice;
d)ukládá starostovi města informovat, bezodkladně navrhovatele a úřad územního plánování dle § 46 odst. 3 stavebního zákona, o výsledku jednání Zastupitelstva města k návrhům na pořízení územního plánu města Milovice.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrţel se 4 (Ing. Petr Hůla, Ph.D., Ing. Jiří Hlaváček, Bc. Richard Vavrda, Mgr. Zdeněk Milata).
Návrh byl schválen.
14. Diskuze

Aktualizováno Neděle, 08 Leden 2012 16:58