Milovice Sobě

....souhlasit s námi nestačí, přijďte 23. nebo 24. září k volbám

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Územní plán Milovic 2022

Email Tisk PDF


Územní plán určuje způsob využití všech ploch v obci, smyslem ÚP je harmonický rozvoj území, bohužel  ÚP připravený současným starostou města z velké části toto nesplňuje a smyslem řady změn je pouze  zhodnocení pozemků konkrétního vlastníka. Připravený Územní plán již současné zastupitelstvo nestihlo schválit a bude jej schvalovat zastupitelstvo zvolené 23. a 24. září 2022. Územní plán 2022 připravený pověřeným zastupitelem (starostou města) L.Pilcem najdete zde.

Úpravy které navrhujeme a v případě Vaší podpory v komunálnáích volbách věříme, že i zrealizujeme :

1.Nepovolíme plánovanou farmu (kroužek) východně od ulice Družstevní, Třešňová. Stabilizovaná zástavba Balonky a východní části Milovic by byla negativně obvlivněna výstavbou farmy a následně její činnosti, např. hlukem, prachem, chovem hospodářských zvířat.

2.Mezi ulicí Konečná (východní část Milovic) a silničním obchvatem nahradíme plánovanou  bytovou zástavbu na orné půdě (tzv. Nové Milovice) ochrannou zelení. Stabilizovaná zástavba by byla novou  výstavbou negativně zasažena dopravou, stavebním ruchem, zároveň je předpoklad, že po schválení této výstavby a zrušení silničního obchvatu,  by byla zástavba dále rozšiřována východním směrem na pozemku stejného vlastníka (p. Veselý Tankodrom Milovice).

Bytová výstavba by měla být přednostně  realizována na již zastavitelných plochách v blizkosti budované infrastruktury a ne na opačném konci města.

3.Nepodpoříme zrušení Hakenova stadionu, tedy nahrazení plochy pro volnočasové aktivity plochou pro výstavby bytových domů

4. Celá plocha Božího Daru byla v novém Územním plánu zařazena do tzv. podnikatelské plochy, kde kdekoliv může být cokoliv. Letištní plocha, bydlení, průmysl, komerce. Po zrušení regulačního plánu již město Milovice nemá žádný nástroj ovlivnit jaké záměry budou na Božím Daru realizovány, a pouze by již o nich rozhodoval referent stavebniho úřadu, zda jsou v souladu s Územním plánem ( který ale zde umožňuje cokoliv). Nekontrolovatelná zejména průmyslová výstavba by negativně mohla ovlivnit životní prostředí na BožímDaru a severná části Milovic (Balonka). Zasadíme se o opětovné doplnění regulačního plánu na lokalitu Boží Dar. Jedině tak múže město Milovice ovlivnit plánované stavební záměry na Božím Daru.

5. Nepodpoříme výstavbu řady kruhových obchvatů a související ubytek zeleně v městské části Mladá. 

 6.Nepodpoříme rozšiřování Tankodromu na ornou a lesní půdu (převedení na zastavitelnoé plochy) z důvodu zhoršení prostupnosti krajiny a negativními dopady na bydlení v Milovicích i Jiřicích.