Milovice Sobě

....souhlasit s námi nestačí, přijďte 5. nebo 6. října k volbám

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Správa majetku města Milovice

Email Tisk PDF

Vedoucím správy majetku města byl vybrán v březnu 2011 (bez pozvání ostatních více než 10 přihlášených  kandidátů k pohovoru) pan Černý (předseda ODS Milovice). V několika posledních letech měl pan Černý jako člen Rady města pověřený vedením Správy majetku města přímou odpovědnost za připravu výběrových řízení, které byly často připraveny podobným způsobem jako projekt Nové radnice, kde již stavební firma nad rámec schváleného rozpočtu naučtovala za vícepráce a nedostatky v projektu částky v řádech miliónů. I z výsledků nedávných komunálních voleb 2010 by se dalo usuzovat, že občané města s výsledky jeho práce nebyly příliš spokojeni, přesto někteří členové současné Rady města ve výběrové komisi volili tu horší z možností.

To že o měsíc později členka výběrové komise (zároveň Radní města), která svým hlasem rozhodla  o zvolení p. Černého, zvítězí ve výběrovém řízení na poskytování právních služeb městu je navíc poněkud k zamyšlení. 

Několik informací k proběhlému výběrovému řízení

21.12.2010  bylo opakovaně vyhlášeno výběrové řízení na vedoucího Oddělení správy majetku města (termín přihlášení kandidátů je do 14.2.2011). Správa majetku města je jeden z nedůležitějších odborů městského úřadu a v situaci, kdy se do prvního výběrového řízení přihlásili pouze dva zájemci  (bývalý starosta a bývalý vedoucí správy majetku) je určitě správné výběrové řízení opakovat.

Nové výběrové řízení na tuto důležitou manažerskou pozici má stejnou (žádnou) propagaci  jako výběrové řízení minulé, které bylo zveřejněno pouze na vývěsní desce Milovic a webu města. Dokonce informace o výběrovém řízení nebyla ani uveřejněna v lednovém Echu, které je  rozdáváno zdarma do všech schránek.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Územní samosprávný celek Město Milovice vyhlašuje ve smyslu § 7 zákona č. 312/2002 Sb.

výběrové řízení

na obsazení funkce vedoucí oddělení správy majetku města s převahou práce při zabezpečení investičních činností města s místem výkonu práce na katastrálním území města Milovice.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru dle §4 – státní občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem, starší 18 –ti let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný a ovládající jednací jazyk a splňující podmínky zákona 451/1991 Sb. v platném znění.

Jiné požadavky územního samosprávného celku

1, vzdělání vysokoškolské nejlépe s praxí ve stavebnictví nebo ekonomických činnostech

2, praxe v oblasti investiční činnosti, inženýringu staveb, zákona o zadávání veřejných zakázek

3, zkouška zvláštní odborné způsobilosti ve výše uvedených oblastech výhodou

nutná znalost práce na PC – MS OFFICE

řidičský průkaz skupiny B

termín předpokládaného nástupu 1.3.2011

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat

Jméno, příjmení a titul uchazeče

Datum a místo narození uchazeče

Státní příslušnost uchazeče

Místo trvalého pobytu uchazeče

Číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

Datum a podpis uchazeče

K přihlášce dále připojí

Životopis se zaměřením na dosavadní zaměstnání a odborné znalosti a dovednosti týkající se správních činností

Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

Ověřená kopie dokladu o nejvyšším vzdělání

Zájemce bude zařazen do 10 platové třídy dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Lhůta pro podání přihlášky je stanovena do 14.2.2011 do 12.00 včetně v podatelně městského úřadu. Přihlášku je možno doručit poštou nebo osobně do podatelny v zalepené a zřetelně označené obálce Výběrové řízení - Vedoucí oddělení SMM.

Adresa pro podání nebo zaslání nabídky: Městský úřad Milovice, ulice 5. května 71, 289 23 Milovice.

V Milovicích dne 21.12.2010

Ing.Boris Csillagi, tajemník Městského úřadu Milovice

Veřejná výzva

Územní samosprávný celek Město Milovice vyhlašuje ve smyslu § 6 zákona č. 312/2002 Sb.

Veřejnou výzvu k přihlášení zájemců

na obsazení místa referenta oddělení správy majetku města – investiční referent – zajišťování podkladů a jejich projednávání pro získání finančních prostředků z fondů Evropské unie, fondů jednotlivých ministerstev a fondů krajského úřadu včetně administrace, vypisovaných pro příslušný rok s místem výkonu práce na katastrálním území města Milovice.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru dle §4 – státní občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem, starší 18 –ti let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný a ovládající jednací jazyk

Jiné požadavky územního samosprávného celku:

1, minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou

2, praxe v oblasti investičních činností, zákona o zadávání veřejných zakázek výhodou

3, zkouška zvláštní odborné způsobilosti ve výše uvedených oblastech výhodou

nutná znalost práce na PC – MS OFFICE

řidičský průkaz skupiny B

termín předpokládaného nástupu 1.3.2011

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat

Jméno, příjmení a titul uchazeče

Datum a místo narození uchazeče

Státní příslušnost uchazeče

Místo trvalého pobytu uchazeče

Číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

Datum a podpis uchazeče

K přihlášce dále připojí

Životopis se zaměřením na dosavadní zaměstnání a odborné znalosti a dovednosti týkající se správních činností

Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

Ověřená kopie dokladu o nejvyšším vzdělání

Zájemce bude zařazen do 9 platové třídy dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Lhůta pro podání přihlášky je stanovena do 31.1.2011 do 12.00 včetně v podatelně městského úřadu. Přihlášku je možno doručit poštou nebo osobně do podatelny v zalepené a zřetelně označené obálce Veřejná výzva - Referent oddělení SMM – investiční referent.

Adresa pro podání nebo zaslání nabídky: Městský úřad Milovice, ulice 5. května 71, 289 23 Milovice.

V Milovicích dne 21.12.2010 Ing.Boris Csillagi , tajemník Městského úřadu Milovice