Milovice Sobě

....souhlasit s námi nestačí, přijďte 5. nebo 6. října k volbám

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Volební program Milovice Sobě 2014-2018

Email Tisk PDF

Na kandidátní listině Milovice Sobě - za lepší správu města najdete kromě členů Strany zelených, kteří již mají zkušenosti s prací v obecním zastupitelstvu, členy řady místních občanských sdružení a aktivní obyvatele z Milovic. Společně jsme připravili volební program, který bychom chtěli prosazovat v novém Zastupitelstvu města Milovice:

Zastupitelé za Stranu zelených bývají někdy považováni za milé vysazovače stromků a přenašeče žabiček. To sice děláme rovněž a docela rádi, ale mnohem více časů nám zaberou méně zábavné věci jako je vysvětlování že:

·          město potřebuje profesionálně řízený městský úřad, klientelismus a střet zájmů na radnici k rozvoji města nepřispěje

.          vzhled města, bezpečnost a infrastruktura mají vliv na to, zda si  obyvatelé vyberou Milovice jako svůj domov   

·          zdraví obyvatel není jen statistický údaj

·          územní plán má být koncepční materiál, kde neplatí, čím více stavebních parcel, tím lépe

.        hospodaření s dluhy, znamená  jejich splácení v dalších letech s minimem investic do rozvoje města

Zastupitelé za Stranu zelených se tedy nevěnují pouze ochraně životního prostředí, ale dokáží odborně řešit záležitosti, které se týkají ekonomiky a hospodaření, územního plánování, školství, budovaní infrastruktury, stavebních řízení. Více než 400 zastupitelů za Stranu zelených spolu spolupracuje a předávají si příklady dobré praxe ze svých měst a obcí.

Volební priority kandidátů Milovice Sobě - za lepší správu města:

Zprofesionalizujeme městský úřad

 Budeme prosazovat  obsazení funkce tajemníka městského úřadu a vedení jednotlivých odborů města pouze na základě odbornosti a kvalifikace. Nepodpoříme podnikání zastupitelů s majetkem města (pronájmy), ani dodáváním jakýchkoliv služeb městu.  Zabezpečíme zvyšování kvalifikace a odbornosti zaměstnanců úřadu s důrazem na vysokou profesionalitu, samostatné rozhodování a vstřícnost při jednání s občany. 

Milovice jako domov ne ubytovna

Město Milovice má předpoklady stát se dobrou adresou, tedy místem, kde se budou obyvatelé cítit spokojeně a nebudou uvažovat o změně bydliště. K tomuto stavu je ale dosud hodně daleko a nevedou k němu velkolepé sliby a plány publikované v Echu, ale systematická a každodenní práce městského úřadu a uvolněných zastupitelů. Kvalitou bydlení a života Milovice zaostávají za okolními městy a proto považujeme za důležité aktivně a neodkladně řešit zlepšení vzhledu města, zlepšení infrastruktury města, zvýšení pocitu bezpečí obyvatel a vytvoření pevnějšího vztahu obyvatel k městu.

 Územní plán umožní odstranit zbořeniště a  určí podobu města na desítky let

Podpoříme územní plán města, kde prioritou nebudou zájmy investorů, ale dlouhodobé potřeby obyvatel. Zahájíme odbornou i veřejnou diskuzi o funkčním využití  Božího Daru a vhodném poměru ploch na bydlení x plochy průmyslové. Nepodpoříme jakoukoliv zástavbu na orné půdě východně od Milovic (Nové Milovice). Pro novou zástavbu  budeme především podporovat  plochy současných zbořenišť po SA v části Mladá. Nepodpoříme zástavbu Hakenova stadionu ani zvýšení dopravní zátěže v ulici Italská. Navrhneme výsadbu ochranného pruhu zeleně  - lesoparku podle východní části Milovic (od letiště Boží Dar po potok Mlynařici)  s trasou pro pěší a cykloturisty, která bude navazovat na cyklotrasu v nivě Mlynařice přes Mladou až do Benátecké Vrutice. U obchvatu Benátecké Vrutice budeme podporovat plochy pro podnikání a obchod. Podpoříme vypracování Dlouhodobé koncepce rozvoje města (platnost současné vyprší 2014), která bude vycházet ze schváleného Územního plánu a bude ho dále podrobněji doplňovat.

Čisté a zdravé Milovice

Východní část Milovic je zasažena vysokou koncentrací prachu, který je větrem  zanášen přes staré Milovice až do části Mladá. Podle východní části Milovic vytvoříme ochranný pás lesoparku, který zároveň umožní propojit cyklotrasou tuto část Milovic. Podpoříme budování cyklotras po obvodu města a jejich propojení s městem Lysá.  Potok Mlynařice je především v části Mladá velmi znečištěný až závadný. Prioritou je snížení znečištění a zvýšení průtoku potoka propojením s řekou Vlkava, jak tomu bylo v minulosti. Zabezpečíme kvalitní údržbu a rozvoj veřejných ploch a městské zeleně, včetně výsadby nových stromořadí podél ulic a cest. Podél silnic u vjezdů do města zřídíme pás lesoparku, který bude mít ochrannou i estetickou funkci. Zvýšíme čistotu veřejných prostranství efektivnějším a častějším úklidem, budeme nekompromisně postupovat vůči všem znečišťovatelům. Zahájíme revitalizaci lesoparku mezi Rakouským táborem a Mladou. Poskytováním grantů budeme podporovat zapojení občanských sdružení i jednotlivců do aktivní péče o zeleň a do ekologické výchovy dětí a mládeže. Prověříme možnost vytvoření nové rekreační vodní plochy, umožňující aktivní trávení volného času v prostoru nivy Mlynařice .

Privatizace bytů - prostředky na zlepšení infrastruktury města, zlepšení prostředí sídlišť  

Podporujeme privatizaci většiny bytového fondu současným nájemcům bytů. Městu získané prostředky umožní částečně snížit své dluhy a částečně posílit investice do rozvoje infrastruktury města. Zároveň se vlastník chová ke svému majetku  lépe než nájemník a mělo by tedy dojít ke zlepšení stavu těchto nemovitostí i okolí a posílení vztahu obyvatel k městu.  

Pro herny a hazard není ve městě místo

Herny mají negativní dopad jak pro obyvatele, kteří je navštěvují, tak obyvatele, kteří žijí v jejich okolí. Jejich provoz nepříznivě ovlivňuje život ve městě, proto podporujeme nulovou toleranci k hazardu. 

Odpovědné a transparentní hospodaření města

Budeme důsledně dbát na efektivní využití veškerého nemovitého majetku města. Prověříme  výhodnost smluv pro město na prodeje,  pronájmy majetku města a dodávky služeb. Zajistíme, aby informace o veřejných zakázkách, prodejích a pronájmech města, včetně smluv s dodavateli byly zveřejňovány na internetových stránkách. Budeme usilovat o získání zdrojů z evropských fondů pro rozvoj infrastruktury města a podporu kultury, vzdělávání, sportu. Podpoříme vyrovnaný rozpočet města. 

Bezpečné město a prevence kriminality

Zabezpečíme další zkvalitňování technické a profesní vybavenosti Městské policie. Zajistíme přidělení konkrétního okrsku strážníkům (včetně městské části Boží Dar), aby došlo ke zvýšení spolupráce a vzájemné důvěry mezi příslušníky městské policie a občany.  Podpoříme programy prevence kriminality a zajistíme rozšíření volnočasových aktivit pro děti a dospívající mládež.

Školství 

Budeme podporovat modernizaci škol všech stupňů včetně jejich materiálního vybavení a profesního obsazení. Budeme prosazovat, aby školy byly finančně motivovány k vytváření dalších aktivit, kroužků, klubů pro volnočasové aktivity dětí. 

Kultura, sport a ostatní volnočasové aktivity v Milovicích

Budeme podporovat pořádání kulturních akcí, výstav, besed a divadelních představení v Milovicích. Podpoříme projekty zaměřené na informování obyvatel o historii města Milovice. Převedeme do digitální formy  kroniku města, která bude přístupná na internetu. Rozšíříme činnost městské organizace Víceúčelové kulturní zařízení při zajišťování volnočasových aktivit. Víceúčelové kulturní zařízení bude zároveň zajišťovat grantové poradenství,  správu a koordinaci využití nebytových prostor města pro činnost  ostatních neziskových organizací ve městě. Zasadíme se za systémovou koncepční podporu kultury sportu a ostatních volnočasových aktivit ve městě. Poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit bude vycházet z dlouhodobých potřeb občanů města. 

K realizaci tohoto programu můžete přispět hlasem pro kandidáty Milovice Sobě – za lepší správu města v podzimních volbách. Zároveň budeme rádi pokud nám zašlete k programu  své připomínky, nápady, postřehy a přispějete tak ke zlepšení života v Milovicích.

Lepší správu města  2014-2018 Vám přejí:

Ing. Vladimír Vedral, Bc. Richard Vavrda, Bc. Martin Kloubek a ostatní kandidáti volební strany  Milovice Sobě - za lepší správu města (sdružení Strany zelených a nezávislých kandidátů)