Strana zelených Milovice

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Vestavba ZŠ

Email Tisk PDF

 

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 7/2012

konaného dne 27. 2. 2012 od 7:30 hodin v zasedací místnosti RM

_____________________________________________________________________________

Přítomni: Lukáš Pilc – starosta města, Marcela Říhová – místostarostka města, Ing. Jiří Hlaváček – radní města, Miroslava Dlouhá – radní města, Mgr. Věra Hátlová – vedoucí kanceláře starosty.

Pan Lukáš Pilc, starosta města Milovice, předložil návrh programu jednání, který byl schválen takto:

1. Kontrola plnění – Usnesení RM

2. Veřejné zakázky

3. Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dočasném užívání pozemku parc. č. 1085/4 v k. ú. Benátecká Vrutice

4. Návrh na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Milovice a ČEZ Distribuce, a. s. pozemky parc.č. 610, 1395, 1409, 1408/1, 1410, 1396/1 v k.ú. Benátecká Vrutice

5. Parkovací místa pro držitele ZTP a ZTP/P

6. Nebytové prostory ve vlastnictví Města Milovice

7. Veřejná zakázka „Údržba městské zeleně – sekání trávy“

8. Pronájem sloupu veřejného osvětlení pro umístění reklamního zařízení

9. Návrh Zprávy auditora o přezkoumání hospodaření města Milovice za rok 2011

10. Žádost Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – vyjádření k udělení licence

11. Návrh na výkup pozemků v lokalitě fotbalového hřiště AFK Milovice

12. Nabídka vyřazeného drobného nábytku

13. Souhlas s umístěním sídla neziskové organizace Maminky dětem o. s.

14. Činnost komisí Rady města

 

 

2. Veřejné zakázky

2a) Veřejná zakázka „KD Milovice- vestavba ZŠ“ rozhodnuti o výběru nejvhodnější nabídky

Starosta města informoval, že Rada města Milovice na svém jednání dne 23. 01. 2012 usnesením číslo 37/2012 schválila Zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „KD Milovice- vestavba ZŠ“, veřejná zakázka byla zadávaná ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení dle §38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

Výzva na plnění podlimitní veřejné zakázky dle §38 zákona 137/2006 Sb., byla zaslána těmto zájemcům:

1. JEŽ spol. s r.o., IČ 495 51 281, Karlštejnská 115, 267 12 Loděnice

2. Metrostav a.s., IČ 000 14 915, Jablonského 2/640, Praha 4

3. SAPROS spol. s r.o., IČ 002 46 557, Za Tratí 3, Třeboradice, 196 00 Praha 9

4. Trigema Building a.s., IČ 276 53 579, Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5

5. KONSTRUKTIVA KONSIT a.s., IČ 186 30 197, Půlkruhova 786/20, 160 05 Praha6

Zároveň dne 1. 2. 2012 Výzva na plnění veřejné zakázky byla zveřejněna na Úřední desce MěÚ Milovice.

Administrací zadávacího řízení pro město, na základě Smlouvy o dílo, zajišťuje společnost CPS consulting, s.r.o.,IČ 273 91 566, Havanská 22/194. 170 00 Praha 7.

Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovená ve výši cca 9.000.000,00Kč včetně DPH.

Základním hodnoticím kritériem pro zadání zakázky stanoveným v zadávacích podmínkách byla ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími kritérii:

A. Výše nabídkové ceny v Kč - váha 70%

B. Smluvní podmínky - váha 30%

Uchazeč ve své nabídce uvede údaje o:

1. výší smluvní pokuty v celých Kč, a to za každý den prodlení s termínem doby plnění - váha 50%

2. lhůtě splatností faktur v kalendářních dnech počínaje 5-tým dnem po jejich odeslání – váha 50%

Lhůta pro podání nabídek končila dne 16. 02. 2012 v 10:00 hodin, v sídle pověřené osoby: CPS consulting, s.r.o., Havanská 22/194, 170 00 Praha 7- Bubeneč.

Do konce lhůty pro podání nabídek byly doručeny 4 obálky s nabídkami. Žádná nabídka nebyla doručena po lhůtě. Doručené nabídky byly doručené v tomto pořadí:

1. ARTEA CZ, a.s., IČ 264 63 326, Rakouská 686, 289 23 Milovice

2. MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o., IČ 263 85 759, V Úhlu 37/11, 321 00 Plzeń

3. B&Holding, a.s., IČ 281 73 279, Freyova 82/27, 190 00 Praha 9

4. KONSTRUKTIVA KONSIT a.s. IČ 186 30 197, Půlkruhová 786/20, 160 05 Praha 6

Rada města svým usnesením č.63/2012 ze dne 30. 01. 2012 ustavila komisi a jmenovala členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a dále k posouzení a hodnocení nabídek doručených v rámci zadávacího řízení a zároveň komisi zmocnila k posouzení prokázání splnění kvalifikačních předpokladů.

Členové komise se sešli na svém prvním jednání dne 16. 2. 2012 v 14:00 hodin v kanceláři vedoucího oddělení Správy majetku města

Obálky s nabídkami byly otevírány podle jejích doručení. U každé obálky byla provedena její kontrola s přihlédnutím k §71 odst. 8 zákona.

Vše, včetně nabídkové ceny, bylo zaznamenáno do kontrolního listu jednotlivých nabídek.

Komise na svém druhém jednání dne 24. 2. 2012, konstatovala, že všechny doručené nabídky uchazečů splnili požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách z hlediska posouzení kvalifikačních předpokladů. Hodnoticí komise posuzovala nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeči nepodali nepřijatelné nabídky podle §22 odst. 1. pism. d) zákona.

Hodnoticí komise podle §80 zákona 137/2006Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, ve své písemné zprávě konstatuje, že uchazeč ARTEA CZ, a.s
. nesplnil zadávací podmínky tím, že v nabídce neuvedl jednotkové ceny u položek týkajících se: SO 01 silnoproud, slaboproud, M+R, zdravotechnika, vnitřní plynovod ÚT. Zadavatel není schopen provést kontrolu položkových cen za silnoproud, slaboproud, M+R, zdravotechnika, vnitřní plynovod ÚT, které budou dodavatelem vykazovány při plnění veřejné zakázky jako bezvadně provedené. Dále uchazeč nezapočítal do celkové nabídkové ceny náklady týkající se Přípojky plynu a Přípojky elektro. Hodnotící komise připomíná, že uchazeč náklady spojené s Přípojkou plynu a Přípojkou elektro uvedl pouze v elektronické podobě na CD, ale jak bylo konstatováno, nebyly tyto náklady započítány do celkové nabídkové ceny. Uchazeč tím nezapočítal do celkové nabídkové ceny částku ve výši více jak 500.000,-Kč. Neuvedením částky více jak 500.000,- Kč do celkové nabídkové ceny, výrazným způsobem ovlivňuje nabídkovou cenu uchazeče. Hodnoticí komise proto nabídku uchazeče ARTEA CZ, a.s. vyřadila.

Dále hodnoticí komise konstatuje, že uchazeč MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o. nesplnil zadávací podmínky tím, že do celkové nabídkové ceny nezapočítal částku 602 932,25 Kč (součet cen za Krabice, spínače, zásuvky, Svítidla a světelné zdroje, Trubky vodiče, kabely, Uzemňovací a hromosvodní materiál- ST3 a ST4, Uzemňovací materiál a hromosvodní materiál – zbývající části střechy). Neuvedením částky 602 932, 25 Kč do celkové nabídkové ceny, výrazným způsobem ovlivňuje nabídkovou cenu uchazeče. Hodnoticí komise proto nabídku uchazeče MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o. vyřadila.

Hodnoticí komise konstatuje, že uchazeči B&J Holding, a.s. a KONSTRUKTIVA KONSIT a.s. prokázali splnění zadávacích podmínek v požadovaném rozsahu.

Seznam hodnocených nabídek: Poř. číslo uchazeče

Obchodní firma – název uchazeče

Sídlo – místo podnikání

3.

B&Holding, a.s.

Freyova 82/27, 190 00 Praha 9

281 73 279

4.

KONSTRUKTIVA KONSIT a.s.

Půlkruhová 786/20, Praha 6

186 30 197

Hodnoticí komise konstatuje, že uchazeč KONSTRUKTIVA KONSIT a.s. předložil nejnižší nabídkovou cenu, nejvyšší smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení díla. Uchazeč B&J Holding, a.s. uvádí výhodnější splatnost faktur.

Podrobné údaje o hodnocení jednotlivých nabídek je uveden v tabulce Celkové hodnocení nabídek uchazečů, která je přílohou této důvodové zprávy.

Po poradě RM přijala toto usnesení:

Usnesení č. 111/2012:

Rada města

a) rozhodla na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 24. 2. 2012, zpracovaného hodnoticí komisí, ustavenou Radou města v rámci zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „KD Milovice – vestavba ZŠ“ o vyloučení nabídky uchazeče ARTEA CZ , a.s., IČ 264 63 326, Rakouská 686, 289 23 Milovice

- uchazeč nesplnil zadávací podmínky tím, že v nabídce neuvedl jednotkové ceny u položek týkajících se: SO 01 silnoproud, slaboproud, M+R, zdravotechnika, vnitřní plynovod a UT, Zadavatel nebude schopen provést kontrolu položkových cen za silnoproud, slaboproud, M+R , zdravotechnika, vnitřní plynovod a UT, které budou dodavatelem vykazovány při plnění veřejné zakázky jako bezvadné provedené.

- uchazeč nezapočítal do celkové nabídkové ceny náklady týkající se Přípojky plynu a Přípojky elektro. Uchazeč náklady spojené s Přípojkou plynu a Přípojkou elektro uvedl pouze v elektronické podobě na CD, ale nebyly tyto náklady započítány do celkové nabídkové ceny. Uchazeč tím nezapočítal do celkové nabídkové ceny částku ve výši více jak 500.000 Kč. Neuvedením částky více jak 500.000 Kč do celkové nabídkové ceny výrazným způsobem ovlivňuje nabídkou cenu uchazeče.

b) rozhodla na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 24. 2. 2012, zpracovaného hodnoticí komisi, ustavenou Radou města v rámci zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „KD Milovice – vestavba ZŠ“ o vyloučení nabídky uchazeče MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o., IČ 263 85 759, V Úhlu 37/11, 321 00 Plzeň.

- uchazeč nesplnil zadávací podmínky tím, že do celkové nabídkové ceny nezapočítal částku 602 932,25 Kč (součet cen za Krabice, spínače, zásuvky, Svítidla a světelné zdroje, Trubky vodiče, kabely, Uzemňovací a hromosvodní materiál – ST3 a ST4, Uzemňovací a hromosvodní materiál – zbývající část střechy). Neuvedením částky 602 932,25 Kč do celkové nabídkové ceny, uchazeč výrazným způsobem ovlivňuje nabídkovou cenu uchazeče

c) rozhodla na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 24. 02. 2012, zpracovaného hodnoticí komisí, ustavenou Radou města v rámci zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „KD Milovice – vestavba ZŠ“ o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky.

Nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče KONSTRUKTIVA KONSIT a.s., IČ 186 30 197, Půlkruhová 786/20, 160 05 Praha 5, s nejvýše přípustnou nabídkovou cenou 10.316.863,- Kč bez DPH.

Jako druhá v pořadí se umístila nabídka uchazeče B&J Holding, a.s., IČ 281 73 279, Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 s nejvýše přípustnou nabídkovou cenou 10.812.000,- Kč bez DPH.

Rada města plně akceptovala doporučení hodnoticí komise.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Aktualizováno Pondělí, 28 Květen 2012 11:26  

Vzkazy a dotazy