Strana zelených Milovice

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Email Tisk PDF

Referendum Letiště Milovice, podzimní volby do zastupitelstva

Změna termínu referenda: krajský soud dne 30.7.2010 zrušil termín referenda navržený Radou města (13.8) jako nezákonný a určil nový termín na 15-16.října, tedy v době komunálních voleb.

Pan starosta Kraus (TOP 09) na jednání zastupitelstva byl několikrát upozorněn předsedou kontrolního výboru R. Vavrdou (SZ), že dle zákona je nutné vyhlásit termín referenda v souladu s návrhem předkladatelů referenda, tedy na 15-16.10.2010.  Přesto starosta a celá Rada města trvala na svém termínu v době letních prázdnin. Pro současné vedení města je problém i jednoduchý procesní úkon popsaný v zákoně o referendu několika stručnými větami.

 Letiště MiloviceSituace kolem letiště Boží Dar i referenda je trochu nepřehledným spojením zájmů současných uživatelů plochy, podnikatelského záměru Mladá RP s.r.o. (elektrárna), volební kampaně Věcí veřejných a především dlouholetého nezájmu Rady města se městskou částí Boží Dar zabývat.

Milovice prošly za posledních 15 let významnou změnou, kdy se z obce staly třetím největším městem na Nymbursku.Tento vývoj se bohužel neprojevil v činnosti vedení města (Rada města), které řešilo pouze provozní záležitosti, ale koncepční a dlouhodobý rozvoj města byl opomíjen. Uzemní plán  městské části Mladá se ze strategického dokumentu stal materiálem, který pouze ustupuje žádostem majitelů jednotlivých pozemků, diskuze s veřejností o územním plánu Boží Dar ani nebyla zahájena. Zdá se, že manažerským maximem současného vedení Milovic je pouze okopírovat projekty ze sousedního města Lysá nad Labem. Aktivitu vedení města určitě ovlivňuje i to, že Rada města má několik volebních  období podobné personální  složení a tvoří  ji zastupitelé ze starých Milovic za ODS společně  se stranou za kterou kandiduje pan starosta. Ta je pro každé volební období jiná, pro tyto volby TOP 09.

Pro obyvatele Milovic a rozvoj města je důležité, aby se do vedení města zapojili po podzimních volbách i noví lidé, především z městské části Mladá.

Tradiční přístup pana starosty, který by se dal popsat jako "počkáme a uvidíme", nemůže být desetitisícovému  městě prospěšný a vede k tomu, že investoři se chovají jako kdyby jim město patřilo a činnost vedení města supluje část veřejnosti s přípravou místního referenda.

Referendum Boží Dar

 Dne 30.6. 2010 zastupitelstvo města Milovice schválilo vyhlášení místního  referenda dle návrhu přípravného výboru ve znění:

„Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo města Milovice zachovalo současně platný územní plán v části města, a to v areálu Letiště Boží Dar, umožňující stavby pro bydlení, podnikání, sportování a další aktivity?“ .

Termín referenda navžený Radou města na 13.8.2010  byl dne 30.7.2010 krajským soudem zrušen jako nezákonný a byl stanoven nový termín referenda na 15-16.října 2010.

Strana zelených obecně podporuje obnovitelné zdroje energie, tento konkrétní projekt FV- elektrárny na Božím Daru ale obsahuje řadu nejasností, investorem nebyl dodán žádný konkrétní materiál, který by mohl být projednán zastupiteli města a veřejností, a ani není zřejmý jeho přínos pro město či místní obyvatele. SZ Milovice proto tento projekt nepodporuje a naše podrobné stanovisko najdete na stanovisko Strany zelených Milovice k elektrárně.

V referendu doporučujeme nepodpořit změnu územního plánu ve prospěch FV elektrárny a hlasovat v referendu ANO.

Samotná otázka referenda není jednoznačná a umožňuje více výkladů, proto je důležité uvést, jaké dopady na městskou část Boží Dar a celé Milovice budou mít jednotlivé odpovědi v referendu.

ANO

Tato volba znamená možnost využití areálu letiště vymezeného územním plánem výhradně pro aktivity související s provozem letiště. Výstavba pro bydlení podnikání, sportování a další aktivity je na letišti vymezeném územním plánem vyloučena. Toto se však netýká ostatních ploch lokality Boží Dar mimo areál letiště.

V praxi to znamená nemožnost realizace nejenom projektu fotovoltaické elektrárny prezentované společností Mladá RP s.r.o., ale i jakéhokoliv jiného projektu v areálu letiště Milovice Boží Dar (mimo projektů revitalizace a znovuobnovení provozu letiště).

Zrušit platnost místního referenda je možné až na základě nového místního referenda a to nejdříve 24 měsíců po uspořádání referenda prvního.

NE

Tato volba znamená možnost iniciovat změnu územního plánu zastupitelstvem města.

Změna územního plánu je proces dle stavebního zákona, kterým je možná změna funkčního využití letiště Milovice Boží Dar a to i pro projekt fotovoltanické elektrárny.

Neúčast občana

K platnosti referenda je nezbytná účast alespoň 35 % oprávněných osob. Referendum bude pro zastupitelstvo města závazné, pakliže pro otázku navrženou přípravným výborem bude hlasovat nadpoloviční většina oprávněných osob a současně minimálně 25 % oprávněných osob dle voličských seznamů. Při neúčasti alespoň minimálního počtu občanů je referendum pro zastupitelstvo města nezávazné.

Referendum samo o sobě nedokáže dlouhodobě vyřešit situaci ja Božím Daru, to je možné pouze aktivním a koncepčním přístupem vedení města, které bude schopné o svých záměrech informovat veřejnost a do jejici projednávání veřejnost i zapojit.

Podzimní volby v Milovicích

Členové Strany zelených, občanských sdružení a nezávislých kandidátů pod názvem    Zelená pro Milovice-probuzené město  by Vás tímto chtěli požádat o podporu a hlas v podzimních volbách. Rozhodnete, zda zůstane stejné vedení města, nebo jeho změnou bude možné přejít z tradičně pasivního, vesnického modelu řízení, založeného na osobních vazbách, k moderní veřejné správě, která bude aktivně a koncepčně řešit rozvoj Milovic a potřeby obyvatel.

Probuzené město Milovice 2010-2014 Vám přejí  kandidáti Zelená pro Milovice:

Ing. Vladimír Vedral, předseda SZ Milovice, zastupitel Prahy 4 (2006-2009), člen finančního výboru

Bc. Richard Vavrda, zastupitel Milovic (2006-2010), předseda kontrolního výboru

MgA. Marta Zelenská, předsedkyně občanského sdružení, Milovice-Mladá o.s.

Vratislav Pýcha, zastupitel Benátecké Vrutice (1994-1998)

Kalendář letiště Boží Dar (55 fotek z natáčení leteckého filmu)  pro obyvatele Milovic

Pro informačKalendář Milovicení kampaň k referendu jsme připravili ve spolupráci s občanským sdružením Milovice-Mladá o.s. kalendář z natáčení leteckého filmu na letišti Boží Dar. Tento kalendář dostane zdarma každý obyvatel Milovic, který se přihlásí do skupiny Kalendář Milovice na Kalendář Milovice , nebo se zastaví na našem informačním stánku k referendu (místo a čas bude upřesněno). Kalendářů je k dispozici omezené množství, přihlaste se do skupiny na FB co nejdříve...

 

Vzkazy a dotazy