Strana zelených Milovice

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Prodražení Radnice

Email Tisk PDF

 Informativní zpráva o stavu prací na nové Radnici Zastupitelstvo 31.1.2011

Staveniště bylo předáno  12.5.2010, k 31.1. 2011 je konstatována nutnost navýšit prostředky města o 2,9 miliónu Kč. Termín ukončení projektu listopad 2011.


K tomuto bodu programu jednání přednesl důvodovou zprávu pan Ing. Alexandr Černý, vedoucí odd. Správy majetku města, který uvedl, že:
Projekt Radnice Milovice je zaměřen na revitalizaci brownfieldu, který v minulosti sloužil pro potřeby dislokovaných sovětských jednotek na území Československa. Revitalizovaný objekt bude slouţit pro potřeby městského úřadu Milovice a dalších organizací (městská knihovna, městská policie, ordinace praktických lékařů aj.)
Stavební povolení na stavbu „Radnice Milovice“ bylo vydáno dne 13. 03. 2009 pod č. j. 1369/303/2009/SÚ.
Dne 9. 11. 2009 bylo městu doručeno oznámení o schválení projektu k financování s tím, ţe projekt byl Výborem Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Čechy vybrán k poskytnutí dotace ve výši 60.964.715,- Kč (při způsobilých výdajích ve výší 65.907.800,- Kč) z Regionálního operačního programu regionu soudruţností NITS 2 Střední Čechy.
Rada města na svém jednání č. 12/2010 svým usnesením č. 161b/2010, na základě zprávy o posouzení a hodnocení podaných nabídek (zpracované hodnotící komisí) ze dne 25. 3. 2010, vybrala jako nejvhodnější nabídku na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Radnice Milovice“ nabídku uchazeče KONSRUKTIVA KONSIT a. s., ul. Půlkruhová 20/786, 160 05 Praha 6 – Vokovice, s nejniţší nabídkovou cenou 49.692.671,- Kč bez DPH (veškeré doklady týkající se výběru dodavatele stavby jsou k dispozici na oddělení správy majetku města Milovice).
Skutečné čerpání dotace a její výše bude probíhat podle rozpočtu projektu „Radnice Milovice“, který je označen jako Příloha č. 1 této důvodové zprávy (náklady projektu podle výsledků Zadávacího řízení na stavební část).
To znamená:
Celkové výdaje projektu jsou 65.154.256,- Kč včetně DPH
Způsobilé výdaje projektu jsou 62.187.125,- Kč včetně DPH
Nezpůsobilé výdaje projektu jsou 2.967.131,- Kč včetně DPH
Dotace můţe činit max. 92,5 % způsobil. výdajů 57.523.090,- Kč včetně DPH
Vlastní prostředky 7.5% způsobil.výdajů+nezpůsobilé, to je 7.631.166,- Kč včetně DPH
Celkem výdaje projektu 65.154.256,- Kč včetně DPH
Smlouva o dílo s dodavatelem stavby KONSTRUKTIVA KONSIT a. s., Půlkruhová 20/786, 160 05 Praha 6 – Vokovice, byla podepsána dne 12. 5. 2010 a téhoţ dne byl podepsán Protokol o předání a převzetí staveniště.
Technicky dozor vykonává na základě mandátní smlouvy společnost KIPS s. r. o., Palackého tř. 223, 288 22 Nymburk. Podkladem pro uzavření mandátní smlouvy na výkon TDI byla výzva investora Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zajištění technického dozoru pro akci Radnice Milovice“ a usnesení Rady města ze dne 23. 6. 2010 č. 458/2010 o výběru nejvhodnější nabídky (veškeré doklady jsou uloţené na odd. SMM Milovice).
Dne 25. 10. 2010 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Radnice Milovice“ mezi Regionální radou regionu soudruţnosti Střední Čechy a Městem Milovice.
Stavební práce na realizaci projektu „Radnice Milovice“ se provádějí dle odsouhlaseného harmonogramu výstavby, ukončení realizace projektu – měsíc listopad 2011.
V průběhu prací na stavbě ve vazbě na její financování se vyskytly práce nad rámec původního zadání i řešení. Jedná se o vyvolané investice, které nemohou být součástí dotace.

Aktualizováno Pondělí, 11 Červenec 2011 22:47  

Vzkazy a dotazy