Strana zelených Milovice

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

CPS-vestavba ZŠ 30.01.2012

Email Tisk PDF

 

Město Milovice

se sídlem: nám.30.června 508, Milovice, PSČ 289 23

zastoupený: Lukáš Pilc, starosta města

IČ: 00239453

Osoba pověřený zadavatelskými činnostmi:

CPS consulting, s.r.o.

Sídlem: Havanská 22/194, 170 00 Praha 7 - Bubeneč,

Jednající: JUDr. Zdenek Pokorný, jednatel

IČ: 27391566

Veřejná zakázka:

„KD MILOVICE – VESTAVBA ZŠ“

Zadavatel veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) Vás

VYZÝVÁ

jako zájemce o výše uvedenou zakázku k podání nabídky. Jedná se o zakázku na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota činní 9 mil. Kč včetně DPH.

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je vestavba učeben ZŠ v Kulturním domě v ulici Ostravská, č.p. 507 (dále také KD) včetně plynové a elektrické přípojky v rozsahu dle projektových dokumentací a výkazu výměr.

Stávající objekt KD čp.507 (st.p.č.1291/1) je součástí stavebního monobloku. Monoblok je nyní rozdělen na tři nestejné části, každá část má své popisné a parcelní číslo. Monoblok budovy se nachází v centrální části obce. Jižním průčelím je orientován do náměstí 30. června. Stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.

Kulturní dům byl postaven pro tehdejší potřeby v 80-tých letech. Po obvodě členitý monoblok je nyní provozně rozdělen na několik části s různým stupněm využití. Stavební úpravy respektují stávající statický systém budovy. Zásahy do nosných konstrukcí jsou minimální. Vestavbou učeben ZŠ řeší investor akutní nedostatek školních prostorů do doby výstavby nové školy.

Napojení na plynovodní rozvod souvisí se zřízením plynové kotelny v objektu KD.

Plynovod bude kolmo napojen na stávající potrubí PE 315 (STL) v ulici Ostravská a podkopávkou pod stávající opěrnou zdí veden místním terénem k místu plynoměrné skříně.

 

Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci.

 2. Místo plnění a doba plnění Místem plnění veřejné zakázky je Město Milovice.

Předpokládaná doba zahájení plnění: březen 2012

Požadovaný termín dokončení realizace stavebních prací
(protokolární předání a převzetí zhotoveného díla bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému a bezpečnému užívání stavby) včetně kolaudace: 31. 07. 2012.

3. Lhůta pro podání nabídek a adresa pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídky končí dne 16. února 2012 v 10:00 hodin.

Nabídky budou přijímány u pověřené osoby na adrese CPS consulting, s.r.o., Havanská 22/194, 170 00 Praha 7 Bubeneč. Uchazeč může doručit nabídku po celou dobu lhůty pro podání nabídky na adresu pověřené osoby vždy v pracovních dnech od 09:00 do 15:00 hod. V poslední den lhůty budou nabídky přijímány pouze do 10:00 hodin.

Doručení zadavatel požaduje v uzavřené obálce, opatřené zpáteční adresou zájemce a označené NEOTVÍRAT – „KD Milovice – vestavba ZŠ“.

4. Datum a místo otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 16. února 2012 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti zadavatele Město Milovice, nám.30.června 508, Milovice, PSČ 289 23.

Aktualizováno Pondělí, 28 Květen 2012 11:16  

Vzkazy a dotazy