Strana zelených Milovice

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

CPS-nová škola 26.09.2011

Email Tisk PDF

 Město MILOVICE  

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 32/2011

konaného dne 26. 9. 2011 od 17 hodin v kanceláři starosty

_______________________________________________________________________________________

Přítomni: Lukáš Pilc – starosta města, Marcela Říhová – místostarostka města, JUDr. Ivana Weigandová – radní města, Věra Fendrichová – asistentka MěÚ.

Pan Lukáš Pilc, starosta města Milovice, předloţil návrh programu jednání, který byl schválen takto:

1. Veřejné zakázky

2. Obec přátelská rodině

3. Návrh na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

4. Pronájem sloupů veřejného osvětlení pro umístění reklamního zařízení

5. Umístění reklamního poutače společnosti EVROPA REALITNÍ KANCELÁŘ MILOVICE BEMUDAN, s. r. o., ul. Mírová v Milovicích

6. Činnost komisí Rady města

1. Veřejné zakázky

1c. „Základní škola Milovice – Mladá – stavební a projektové práce“ – návrh na ustavení komise k posouzení prokázání splnění kvalifikačních předpokladů uchažečů

Tento bod programu předloţila místostarostka města, která uvedla, ţe Město Milovice potřebuje vyřešit nedostatečnou kapacitu školských zařízení, kterou chce řešit realizací stavby „Výstavba a dostavba ZŠ Milovice - Mladá“ s kapacitou 1.500 ţáků (jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu tzv. „Ruské školy“ v ulici Komenského v části Mladá).

V současné době je na stavbu vydáno Stavební povolení a probíhá zadávací řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Základní škola Milovice - Mladá - stavební a projektové práce“.

Vzhledem k tomu, ţe předpokládaná hodnota zakázky je 550.000.000,- Kč bez DPH, podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon), v platném znění se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku.

Zakázka je zadávána, v souladu s ustanovením § 28 zákona, formou uţšího řízení, to znamená, ţe v uveřejňovacím subsystému pro zadávání veřejných zakázek (centrální adresa) bylo zveřejněno oznámení uţšího řízení (pod evidenčním číslem VZ 60061077). Oznámení je vlastně výzvou pro dodavatele k podání ţádostí o účast v uţším řízení a k prokázání splnění kvalifikace. Uchazeči, kteří prokáţí splnění kvalifikačních předpokladů, budou zadavatelem vyzváni k podání nabídky na plnění zakázky.

Administraci této části zadávacího řízení pro město, na základě Smlouvy o dílo, zajišťuje společnost CPS consulting, s.r.o., IČ 273 91 566, Havanská 22/194, 170 00 Praha 7.

Ve smyslu ustanovení § 59 zákona je nutné, aby zadavatel ustavil komisy k otevírání obálek s ţádostmi o účast v zadávacím řízení a k posouzení prokázání splnění kvalifikačních předpokladů uchazečů a jmenoval členy komise a náhradníky členů komise.

Na základě výše uvedeného, oddělení Správy majetku města předkládá Radě města návrh na sloţení komise :

členové komise:

JUDr. Zdeněk Pokorný - zástupce společnosti CPS consulting, s.r.o., Havanská 22/194, 170 00 Praha 7

Zuzana Čajová - zástupce společnosti CPS consulting, s.r.o., Havanská 22/194, 170 00 Praha 7

Ing. Milan Oleríny - manaţer projektu, se kterým město dlouhodobě spolupracuje

JUDr. Filip Behenský - z Advokátní kanceláře Mgr. Ing. Ivo Hala, se kterým město dlouhodobě spolupracuje 4

Marcela Říhová - místostarostka města

Ing. Jiří Hlaváček - člen Rady města

Mgr. Věra Hátlová - asistentka MěÚ Milovice - sekretariát

náhradníci členů komise:

Mgr. Jan Civín - zástupce společnosti CPS consulting, s.r.o., Havanská 22/194, 170 00 Praha 7

Bc. Lenka Těšínská - zástupce společnosti CPS consulting, s.r.o., Havanská 22/194, 170 00 Praha 7

Ing. Alexandr Černý - vedoucí odd. Správy majetku města

Mgr. Petr Kovařík - z Advokátní kanceláře Mgr. Ing. Ivo Hala, se kterým město dlouhodobě spolupracuje

Miroslava Dlouhá - členka Rady města

Milan Kraus - investiční referent odd. Správy majetku města

Bc. Bedřich Moravec - investiční referent odd. Správy majetku města

Po poradě a po diskuzi, přijala RM toto usnesení:

Usnesení č. 543/2011:

Rada města

schválila, ve smyslu ustanovení § 59 zákona č. 137/2006. Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon) ustavení komise a jmenování členů komise a náhradníků členů komise k otevírání obálek s ţádostmi o účast v zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Základní škola Milovice - Mladá - stavební a projektové práce“ (evidenční číslo veřejné zakázky VZ 60061077), zadávané v souladu s ustanovením § 28 zákona, formou uţšího řízení

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.

Aktualizováno Pondělí, 28 Květen 2012 09:48  

Vzkazy a dotazy